Den oföränderliga religionen …

… ad-dínu-l Islam

Den islamiska traditionen, må Allahs frid och välsignelse vara över profet Muhammad ( sallAllahu `aleihi wa sallam ) definierar de viktigaste aspekterna av den islamiska religionen i följande ord:

​

1 - "Den bäst ansedda religionen hos Allah är den rena och toleranta monoteism."

​

2 - "Handla på ett sådant sätt att det ni gör är enbart för Allahs ansiktes skull, ty Gud tar bara emot det som gjorts för Hans ansiktes skull."

​

3 - "Den bästa gudsdyrkan är den som är den mest okomplicerade och mest naturliga i världen."

​

4 - "Handla som någon som aldrig tror sig behöva dö, och var på din vakt, som en som fruktar att dö imorgon."

​

5 - "Den bästa handlingen är den rena avsikten."~

​

6 - "Den främsta av de troende muslimerna är den från vilkens tunga och hand (andra) muslimer är fredade*, den bästa av de troende är den med den bästa karaktären; den bästa av de utvandrarna är den som flyr från det som Allah har förbjudit; slutligen, det som beträffar jihad, så är den bästa jihad den som man för mot sig själv för det gudomliga väsen skull - Allah.

​

7 - "Sannerligen, Allah har antagit enkelhet och Han har avvisat omständigheter [ i umgänget]."

​

(* 6a - alternativ: "Den främsta av de troende muslimerna är den som varken skadar andra muslimer med sin tunga och hand.")

 

(* 6b eller: Jabir hörde den heliga profeten ( sallAllahu `aleihi wa sallam ) säga: "En muslim är den från vars hand och tunga muslimerna [en version: människorna] är trygga."

(Bukhari)

I Allahs, den All-Barmhärtige, All-Förbarmarens Namn:

​

"Säg: Jag är bara en människa som ni. Mig har uppenbarats att er Gud är en enda Gud; må alltså den som hoppas möta sin Herre, handla rättskaffens och icke låta någon bli delaktig av sin Herres dyrkan." 

(Suran med grottan 18, vers 110)

​

+

"Och så ska den, som gjort en smula gott, få se det. Och den, som gjort en smula ont, få se det." 

(Suran med jordskalvet (99), verser 7 & 8)