Skärholmens Mevlana Moské

Vi fördömer 'Israels' terrorhandlingar mot Palestinerna, som är den urprungliga befolkningen!

Muslimer, kristna och judar och alla andra måste stå upp mot apartheidstaten Israel, den förlängda armen för USA imperialismen.
Israel som vill ha goda relationer med Europa, då måste den sluta med sina massakrar, med förnedringen av Palestiner och andra, sluta med att fördriva människor från sina boplatser (beduiner) och bostäder (östra Jerusalem),
sluta med hota Al-Aqsa moské området,
sluta med att ignorera internationell rätt, UN beslut och mänskliga rättigheter!

En övervägande världsopinion anser att Sionism är rasism, och anser att dete som Israel gör är förkastligt!
Israel initierades av Storbritanniens (Balfort) imperieambitioner, och idag är Israel en utpost för USAs världsomspännade maktpolitik.

EU och de europeiska eliterna måste sluta stödja den rasistiska kolonialmakten i Mellan Östern med nuklearvapen, men inga vapen hjälper när Allahs dom verkställs.

2021-05-19

Allah säger: {Gog och Magog fördärver landet (världen).}
18-94

إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

vidare:

Läget i världen

Människans utveckling är ett progressivt nedåtgående och mänskligheten befinner sig i dess allra sista skede. Profeter sändes för att korrigera det som blev fel och fördärvad. En milstolpe i den senare utvecklingen var födelsen av Islam med Koranen som uppenbarelse, som bekräftelse av de tidigare gudomliga budskap och som en korrigering av förvanskningarna och avsteg från det ursprungliga autentiska budskapet.

Efter den så kallade Renässansen och Upplysningen kom 1789 lågvattenmärket ’den Franska revolutionen’, som ledde till att människan, istället för Gud, blev alla tingens mått, för att börja med i Västerlandet.

Men ’upplysningen’ degenererade till ’modernitet’ och sedan till ’post-modernitet’ som tidens nya ’religion’ med allt som den innebär. Vår tids nya mentala tillstånd, som sprids över hela världen är i korthet: individualism, indifferens, nihilism, hedonism, egoism, materialism, anti-intellektualism, anti-tradition, anti-religion.

[Modernitet]

I sin oreda innebär post-modernitet att ingenting behöver vara sant, men allt får ändå vara det, så som lättlurade individer själv tycker sig känna och korrupta ledare förmår bestämma!

{ Döva, stumma och blinda finner de ingen väg ut.} Koranen, Sura 2-18

Men Allah vet mest och bäst.الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

”Världen är ett fängelse för den troende och ett paradis för den vantrogne.”
Ṣaḥīḥ Muslim

Det politiska, sociologiska, ekonomiska, miljömässiga och inte minst andlig- spirituella läget i världen är mycket allvarligt - för alla människor, dem med andra religioner, ingen religion alls, och även för oss Muslimer, fast vi alltid förlitar oss på Allah - Gud (må Hans Majestät vara upphöjd).

Många muslimska länder eller samfund har på senare tid attackerats på det grövsta, många länder har som bekant förstörts, men många känner inte orsakerna till det.

Muslimska länder som har attackerats, okkuperats eller som är utsatt för terrorism och inbördeskrig:

 • Palestina
 • Kashmir
 • Bosnien
 • Tjetjenien
 • Somalia
 • Afghanistan
 • Iraq
 • Lybien
 • Nigeria
 • Egypten
 • Syrien
 • China (East Turkistan - Uighur)

Det är länder med värdefulla resurser, som de arroganta stormakterna vill lägga beslag på. Många ledare av dessa länder är korrupta, och låter sig mer eller mindre köpas och styras av de arroganta stormakterna eller deras agenter.

Förutom alla krig som förts och fortfarande förs mot de muslimska länderna tillkom klimatförändringarna, som förorskats av västvärldens materiella, ensidiga utveckling. En del länder i Syd och i Asien antog i sin tur en enbart materiell utveckling med dess negativa konsekvenser för människan och naturen.

Läget i samhället

Vår religion Islam påbjuder det som är gott, skysst, rättvist och förbjuder det som är falsk, avskyvärt, orättvist osv. Det är Allahs - Guds budskap och Profet Muhammads (må Allahs välsignelser och frid vara med honom) och de talrika muslimska lärdas tillämpning som visar oss hur vi ska leva vår religion, och inte minst hur vi ska göra det i länder, där vi är i minoritet.

Som Islam föreskriver oss muslimer, har vi ingått ett avtal med staten i vårt land - Sverige - att respektera och följa lagarna som finns. Avtalet: antingen genom att ansöka om och blivit beviljat uppehållstillstånd, eller genom födelsen, så som alla andra medborgare.

Det betyder inte att vi är överens med allt som beslutas eller finns som kulturella osv. företeelser i landet, ingen medborgare gör det så klart. Men vi styr våra liv med Allahs hjälp förbi fällorna på vägen över de stora avgrund som den (post-)moderna samhället innebär.

Leva i fred

Muslimerna vill leva i fred utan inblandning från andra, hur de ska forma sina liv. Landets lagar efterlever vi, för de är ofta förenliga med Islams syn på rättvisa, likhet inför lagen, transparens - anti-korruption, renlighet, skydd av de svaga i samhället, religionsfrihet osv. Men Islams rättsystem är mycket mera avancerad och bättre anpassad till människans verkliga natur.

Ibn Khaldun om rättvisan

Det är gynnsamt att komma ihåg Ibn Khalduns (den förste sociologen) ord från 1300-talet, enligt honom finns det bara en effektiv metod för staten att öka sina intäkter, och det är "genom rättvis behandling av människor och egendom och hänsyn till dem" så att "de har incitament att låta deras kapital växa och bära frukt." Hans slutsats finns i avsnittet med titeln "Orättvisor leder till civilizationernas förstörelse."

Ibn Khaldun

Om stark rättssäkerhet

none
Det som kommer skada samhället är korruption, brist på de mänskliga rättigheterna, brist på förtroende mellan de statliga/ kommunala instanserna och samhällsgrupperna, och inte minst deras marginalisering och uteslutning.

[Medierna]

Våldet och terrorn

Vi muslimer vill att världens problem löses med icke-våldsamma medel, och så många gånger har vi fördömd våldet och terrorn från våra egna.
[Extremism]

Men kvar finns den ofta nedtystade sanningen att det är de arroganta stormakternas utrikespolitik som är den främsta orsaken till terrorism och att deras statligt sponsrade våld i hög grad överväger våldet som utövs av icke-statliga aktörer.

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign