Skärholmens Mevlana Moské

Islam i vår tid

Islam 01

Islam:
EN Gud, Allah och den bästa av alla människor: Profet Muhammad ﷺ .

38A_Edirne-Eski_Camii_AllahGC260
Allah, det finns ingen gud utom Gud - Allah.

Allah är den Ende Nödvändige i existensen (al wájib al-wujúd ) och { alla dagar, varje stund är Han i (universell) verksamhet.}  Sura 55-29

Om barmhärtighet

Allah säger:

45A_I-hv-forbidden-oppression2

”O Mina tjänare! Jag har förbjudit förtryck för Mig själv, och Jag har gjort det förbjudet bland er, att förtrycka varandra.“

Och Hans budbärare är

Profet Muhammad (fvmh) ﷺ


Som sa bland annat: ”Jag är den förste människan som skapades och den siste som sändes.” (Tabari)

Han sa också: ”Jag skickades för att fullkomliga karaktärsegenskaperna.”

Och: “Var barmhärtig mot dem på jorden och Den i himlen kommer att förbarma Sig över dig.“

MERA

Islams grunder

Islams tre källor

⊏ Allahs ord, Koranen och

⊏ Profetens Sunna

⊏ Islams lagskolor (madhhab), andlighet

Image

Islam baseras på fem

 • Shahadah - trons vittnesbörd

 • Tidebön - Salah

 • Fattigskatt - Zakah

 • Fastan - i fastemånaden Ramadhan

 • Pilgrimsfärden - Hajj

Image

Islams sex troselement

 • Tron på Allah som den Ende

 • Tron på Hans änglar

 • Tron på Hans heliga Skrifter (Koranen, Bibeln (Torah), Evangelium, Psalmerna)

 • Tron på Hans Profeter (Adam, Ibrahim, Musa, Dawood, Isa, Muhammad - frid och välsignelser på dem alla!)

 • Tron på Domedagen, dess händelser och konsekvenser

 • Tron på förutbestämmelsen (al-qadr قدر)

Tron räddar människan, för det mänskliga förståndet kan inte begripa Allah (Han är över människans fattningsförmåga), så för att känna Honom måste man tro; och det är tron som ger kunskap av Allah (genom rätt handlande enl. Islam och om Han vill att det lyckas).

Prophet Muhammad ﷺ: ”Tron är tungans bekännelse, hjärtats bekräftelse och kroppsdelarnas handlande.”

Ihsan, Islams andlighet

Ihsan är dygd, excellens, att göra saker och ting vacker

Ihsan grundar sig på Gabriel-hadithen:

”Att tillbe Allah som om du såg Honom framför dig, för även om du inte kan se Honom så ser Han dig.”

Det är det tredje elementet i definitionen av Islam som tron, utövandet och dygd, den är inte mindre viktigt än de två andra, alla är väsentliga delar av Islams dîn (≈ religion )

Ihsan hänvisar till förträffligheten i vårt handlande, och som profeten ﷺ påminner oss, Allah سبحانه و تعالى har föreskrivit Ihsan i allt vi gör.

Image